Klauzura Informacyjna

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

W przypadku skierowania Pani/Pana wystąpienia do będącego administratorem danych osobowych innego podmiotu (organu) obsługiwanego przez cmT. sp. z o.o. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ten podmiot.

Klauzura informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Administratorem (cmT Sp. z o.o.) można skontaktować się pisemnie na adres siedziby cmT .Sp. z o.o. oraz  telefonicznie na nr: 22 4877 800 oraz jak i kierując korespondencję na adres gdpr@cmteam.net.

Jednocześnie, wobec powyższego, informujemy, że możliwy jest kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Pani/ Pana dane osobowe będą

1.       udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i stosownie do obowiązujących przepisów prawa

2.     przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa W braku takich przepisów, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody (w tym dobrowolnego przekazania danych przez Panią/Pana), dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadkach, na zasadach i w trybie określonych w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do

 1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;
 2. usunięcia danych  (zob. art. 17 RODO);
 3. ograniczenia przetwarzania (zob. art. 18 RODO);
 4. przenoszenia danych – w tym jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody (zob. art. 20 RODO);
 5. cofnięcia zgody (jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody) w dowolnym momencie;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (zob. art. 21 RODO).
 7. Wniesienie o usunięcie – zgodnie z zapisami w artykule 17. RODO osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do zgłoszenia administratorom żądania o ich natychmiastowe usunięcie.

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1);Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów prawa, jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia/załatwienia Pani/Pana wystąpienia, w szczególności w trybie właściwych przepisów.

Kategorie danych osobowych

 1. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
 2. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych
 4. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
 6. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

Monitoring wizyjny – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) jest cmT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chmielnej 132/134, w Warszawie, kod pocztowy: 00-805

Kontakt

cmT sp. z o.o. ul. Chmielna 132/134, w Warszawie, kod pocztowy: 00-805

 

Przetwarzanie przez cmT Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych utrwalonych na nagraniach obrazu jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 lit c. RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182), art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.).

Monitoring obejmuje zewnętrzny oraz wewnętrzny teren obiektów.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Nagrania obrazu będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Nagranie obrazu stanowiące dowód w spawie związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego oraz ochrony tajemnic prawnie chronionych w cmT Sp. z o.o.  może być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy, następnie podlega zniszczeniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, w przypadku gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych ani prawo do złożenia sprzeciwu.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul.Stawki 2

00-193 Warszawa.

 

Należy wymienić wszystkie podmioty, które będą miały dostęp do danych

Jeśli jest inaczej to należy to napisać

Należy dodać inne źródła pochodzenia danych, jeśli takie istnieją

Należy wymienić wszystkie podmioty, które będą miały dostęp do danych

Jeśli jest inaczej to należy to napisać

Należy dodać inne źródła pochodzenia danych, jeśli takie istnieją