Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest cmT Sp. z o. o., z siedzibą główną przy ul. Chmielna 132/134, w Warszawie (00-805). Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

1) listownie: pod wyżej wymienionym adresem;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem info@cmteam.net lub bezpośrednio z  Koordynatorem ds. ochrony danych pod adresem gdpr@cmteam.net;

3) telefonicznie pod numerem +48 (22) 487 78 00;

cmT sp. z o.o. zobowiązuje się do poszanowania danych osobowych, które nam Państwo dostarczają. Przesłane nam dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do celów, do których są przez Państwa podane. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać je w innym celu, najpierw zapytamy o zgodę. Będziemy przechowywać Państwa dane tylko tak długo, jak będzie to konieczne dla tych celów i nie będziemy przekazywać ich innym stronom. cmT sp. z o.o.  nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie podejmuje w ten sposób decyzji, które mogą wywoływać skutki prawne względem osoby, której dane dotyczą lub w podobny sposób znacząco na nią wpływają.

Wszyscy pracownicy, którzy mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, są zobowiązani do przestrzegania ich poufności.

CELE I PODSTAWA PRAWNA 

 1. W związku z korzystaniem (odwiedzaniem) Serwisu przez Użytkowników, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w postaci adresów IP oraz innych identyfikatorów i informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, a także dane osobowe przekazane dobrowolnie i za zgodą w celu przeprowadzenia rekrutacji lub uzyskania dostępu do plików cmT sp. z o.o.
 2. Dane te są przetwarzane przez Administratora:

a) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;

c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw. Podanie przez Użytkownika danych osobowych, o których mowa w pkt.1 powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do przeprocesowania procesu, w zależności od jego charakteru.

OKRES PRZETWARZANIA 

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od charakteru korzystania ze strony i dalszego procedowania procesu wymagającego korzystania z danych osobowych.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 3. Dane, które gromadzone są na podstawie Państwa zgody, będą przechowywane do momentu jej wycofania lub osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można wycofać poprzez kontakt z Koordynatorem ;
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu.

Państwa wnioski rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania. Możliwe jest, że z uwagi na szczególny charakter wniosku, nie będziemy mogli dotrzymać terminu. W takiej sytuacji poinformujemy Państwa o opóźnieniu i jego przyczynach. W przypadku braku możliwości przyjęcia i realizacji wniosku, poinformujemy Państwa o powodach odmowy jego rozpatrzenia.

Pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, w sytuacji jednak, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty, lub o jakichkolwiek innych przyczynach przez, które nie rozpatrzymy Państwa wniosku, zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.

W sytuacji, kiedy nie będziemy mogli prawidłowo Państwa zidentyfikować, jako osoby upoważnione do odbioru danych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym Państwa poinformujemy.

KOORDYNATOR DS. OCHRONY DANYCH

Do Koordynatora ds. Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez administratora, w tym realizacji Państwa praw.

W każdym przypadku uzyskania od Państwa danych osobowych, będą Państwo mieli dostęp do informacji, w jaki sposób dane te zostaną wykorzystane. Na mocy praw właścicieli danych osobowych mogą Państw zażądać dostarczenia Państwu kopii danych, które zebraliśmy na Państwa temat, zwracamy jednak uwagę, iż za taką usługę istnieje możliwość pobrania przez nas opłaty, jak i mamy prawo wymagać potwierdzenia Państwa tożsamości, aby tę usługę wykonać.

WYKORZYSTYWANIE „COOKIES”

W serwisie stosowane są mechanizmy typu: „cookies”, „Local Storage”, „Session Storage”, które służą do automatycznego przechowywania danych (dalej łącznie zwane „cookies”). Cookies są wykorzystywane w celu lepszego dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników.

Pliki „cookies” są plikami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika, służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika. Za ich pomocą dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, preferencjach i aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Za pośrednictwem plików „cookies” nie są zbierane informacje umożliwiające bezpośrednią identyfikację Użytkownika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu.

Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania serwisu – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

Cele wykorzystania „cookies”

cmT wykorzystuje pliki „cookies” w celu prowadzenia analiz i badań wydajności serwisu i sposobów korzystania z serwisu, a także zapewnienia bezpieczeństwa serwisu.

Zarządzanie plikami „cookies”

Użytkownik ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce obsługi plików „cookies”. Użytkownik musi być jednak świadomy, że może to powodować utrudnienia w obsłudze serwisu cmT. Zapisane pliki cookies mogą zostać usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Niedokonanie zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i jednoczesne korzystanie z serwisu oznacza zgodę Użytkownika na umieszczanie i odczytywanie plików cookies i wykorzystanie podobnych technologii przez cmT na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

Ze względu na różnorodność przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” może się różnić, w zależności od używanej przeglądarki, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa. Urządzenia stacjonarne: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera. Urządzenia mobilne: Chrome, Safari, Windows Phone, Blackberry.

Aby wyczyścić dane z aplikacji mobilnych, w zależności od systemu, jaki jest zainstalowany na urządzeniu mobilnym, należy:

 • w przypadku systemu Android: wejść w Ustawienia, przejść do Aplikacji, wyszukać daną aplikację, wybrać Pamięć oraz wybrać opcję „Wyczyść dane”
 • w przypadku systemu iOS: nie jest możliwe na czyszczenie danych aplikacji. Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie i ponowne zainstalowanie aplikacji.