Zaufali nam

W cmT wierzymy, że umiejętność wykorzystania rozległej wiedzy inżynieryjnej w połączeniu z przestrzeganiem fundamentalnych wartości jak odpowiedzialność, jakość, rzetelność i terminowość, przy jednoczesnym zachowaniu bezwarunkowej dbałości o interesy naszych klientów są kluczowymi czynnikami wpływającymi na satysfakcję i lojalność klientów.

Co mówią nasi Klienci?

Nasi Klienci to czołowe firmy z sektora nieruchomości, którzy cenią nas za profesjonalizm usług i terminowość realizacji projektów.

Firma cmT wywiązała się profesjonalnie ze swojego zadania związanego z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu, realizując zadanie „ Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”.

Pragniemy nadmienić, że podczas wykonywania prac mimo ich skomplikowanego i bogatego zakresy, firma cmT wykazała się wysoką sprawnością organizacyjną, połączoną z utrzymaniem bardzo wysokiego poziomu świadczonych usług. Nieustanny nadzór nad jakością wykonywanych prac, bezpieczeństwem, estetyką wskazują na profesjonalizm firmy. Firma cmT zrealizowała powierzone prace profesjonalnie, terminowo i starannie, wykazując się rzetelnością, dyspozycyjnością i elastycznością.

Wszystkie powierzone firmie cmT czynności zostały wykonane terminowo i zgodnie z zasadami obowiązujących aktów prawnych, przepisów i norm technicznych, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną oraz obowiązującymi w firmie SYNTHOS DWORY 7 Synthos Dwory 7 sp. z o.o. wewnętrznymi procedurami i standardami robót.

Firma Synthos Dwory 7 sp. z o.o. Sp.j. poleca firmę cmT Sp. z o.o. jako solidnego partnera przy realizacji zadań inwestycyjnych.

Marek Rościszewski
Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp.j.

Z przyjemnością potwierdzamy, że firma cmT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 17 Stycznia 45B, 02-146 Warszawa w okresie od marca 2010 do 31.08.2012r świadczyła na nasze zlecenie usługi techniczne i techniczno-prawne związane z inwestycją Lipiński Passage zlokalizowaną w Warszawie, Al. Jerozolimskie 61/63.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu pracowników firmy cmT Sp. z o.o. projekt Lipiński Passage został ukończony w wyznaczonym przez nas czasie jak i nie przekroczył limitów wydatków przeznaczonych na jego realizację.

Firma cmT zrealizowała powierzone prace profesjonalnie, terminowo i starannie, wykazując się rzetelnością, dyspozycyjnością i elastycznością.

Wszystkie powierzone firmie cmT czynności zostały wykonane terminowo i zgodnie z zasadami obowiązujących aktów prawnych, przepisów i norm technicznych, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną oraz obowiązującymi w Union Investment wewnętrznymi standardami robót.

Firma Union Investment bez wahania poleca firmę cmT Sp. z o.o. jako solidnego partnera przy zadaniach inwestycyjnych.

Thomas Stancel
Union Investment Real Estate GmbH

Firma cmT wywiązała się wysoce profesjonalnie ze swojego zadania związanego z prowadzeniem nadzoru nad remontem i uszczelnieniem parkingu w C.H. Alfa Olsztyn.

Chcemy nadmienić, że podczas wykonywania prac mimo ich skomplikowanego i uciążliwego zakresu, przedstawiciel cmT w osobie Pana Macieja Pałuby wykazał się wysoką sprawnością organizacyjną, połączoną z utrzymaniem bardzo wysokiego reżimu technologicznego. Nieustanny nadzór nad jakością wykonywanych prac, bezpieczeństwem, estetyką oraz bardzo dobre relacje z najemcami, wskazują na olbrzymi profesjonalizm firmy. W momencie pojawienia się firm zewnętrznych, z tytułu rozbudowy Centrum, cmT doskonale poradziło sobie z koordynacją. Wielokrotnie podczas rocznej realizacji projektu mieliśmy okazję skorzystać z dodatkowej pomocy i zaangażowania cmT, wykraczającego poza zakres umowy. Częste spotkania, notatki, raporty oraz odpowiednio wcześniej przekazywane informacje, zdecydowanie ułatwiały nam prowadzenie rozmów z najemcami i klientami.

Jako zarządca Centrum Alfa Olsztyn, z wielką przyjemnością możemy polecić tę firmę jako wykwalifikowany nadzór inwestycyjny w zakresie branży budowlanej.

Marek Falkowski
CBRE Sp. z o.o. Property and Asset Management

Inwestor firma E.ON Climate and Renewables Central Europe GmbH z Monachium niniejszym potwierdza, że firma cmT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 45B, w okresie od maja 2010 do czerwca 2011 pełniła funkcję kierownika projektu oraz nadzoru technicznego na budowie realizacji elektrowni wiatrowych w Barzowicach.

W skład zespołu elektrowni wiatrowych wchodziło 9 siłowni o mocy 2,3MV każda i łącznej mocy 21,5MW. Wartość inwestycji wyniosła 45 mln Euro.

W zakresie obowiązków kierownika projektu wchodziło:

 1. Zarządzanie procesem inwestycyjnym
 2. Nadzór techniczny nad robotami budowlanymi
 3. Koordynacja procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie
 4. Współudział w naradach koordynacyjnych
 5. Przygotowywanie procedur przetargowych wyboru wykonawców robót i wykonawców projektów
 6. Współnegocjowanie z Inwestorem warunków umów zawieranych z operatorem sieci energetycznych firmą ENERGA z Gdańska i Koszalina
 7. Doradztwo techniczne
 8. Współudział w przygotowaniu praw do dysponowania przez Inwestora nieruchomości na cele eksploatacyjne zespołu elektrowni wiatrowych (prawo przechodu, przejazdu i przesyłu)
 9. Sporządzanie opinii technicznych i ekspertyz

Z powierzonych obowiązków firma cmT wywiązała się bez zastrzeżeń i jest godnym polecenia wykonawcą przygotowanym profesjonalnie do pełnienia funkcji inspektora zastępczego i funkcji technicznych. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną.

Jürgen Maier
E.ON Climate & Renewables, Central Europe GmbH

Potwierdzamy niniejszym jako inwestor, że firma cmT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pełniąca funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jednocześnie Inwestora Zastępczego przy realizacji naszych projektów tj.

 1. Dwupoziomowego garażu podziemnego UBC w Warszawie o pow. 4.230m2
 2. Budynku biurowego przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie o powe. 3.655m2

realizowane usługi wykonała należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz terminowo i prawidłowo ukończone.

Erik Roger Andersson
SwedeCenter Sp. z o.o.

Niniejszym potwierdzamy, że firma cmT Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134 (NIP 5272445859, REGON 015786960) świadczyła usługi Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji procesu budowlanego budynku „X” w ramach inwestycji Generation Park.

Podstawowe parametry budynku X:

 • Powierzchnia całkowita łącznie: 36 981,69 m2
 • Powierzchnia użytkowa łącznie: 20 070,03 m2
 • Wysokość budynku łącznie z obudową stref technicznych na dachu: 54,72 m
 • Liczba kondygnacji nadziemnych 13
 • Liczba kondygnacji podziemnych 2
 • Certyfikat Leed na poziomie Platinum

Usługi Nadzoru Inwestorskiego świadczone były w okresie od grudnia 2015 do marca 2018. Swoim zakresem obejmowały nadzór nad całym etapem budowy budynku, poprzez oddanie do użytkowania oraz nadzór nad wykonywaniem aranżacji dla najemców: City Bank, Medicover, kawiarnia oraz kantyna. Kontrakt został sfinalizowany z pełnym sukcesem.

Rafał Stolarczyk
Skanska Property Poland Sp. z o.o.

W imieniu Apsys Polska S.A. , Al.Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, pragniemy poświadczyć, że firma cmT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134 (NIP 5272445859, RGON 015786960) świadczyła usługi Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania „ Remont, modernizacja i przebudowa Centrum Handlowego Manufaktura w Łodzi.” Apsys Polska S.A. pełnił rolę przedstawiciela zarządzającego Inwestycją w imieniu inwestora Union Investment Real Estate GmbH z siedzibą w Hamburgu.

Przedmiotem udzielonego firmie cmT zlecenia było wykonanie następujących prac i czynności oraz świadczenie usług we wszystkich branżach zakresie:

 • Sprawowanie kontroli zgodności realizacji Inwestycji z projektem budowlanym, wykonawczym, kontraktowym oraz zgłoszeniami, decyzjami o pozwoleniu na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • Nadzór merytoryczny nad przygotowywanym projektem wykonawczym
 • Wypełnianie obowiązków właściwych dla inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane
 • Okresowe sprawdzanie jakości wykonywanych robót, zatwierdzanie planowanych do wbudowania oraz wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
 • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych
 • Uczestniczenie w próbach i odbiorach
 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad
 • Potwierdzanie miesięcznego procentowego zaawansowania robót Wykonawcy i kontrola zgodności postępu prac z harmonogramem Inwestycji

Podczas wykonywania prac Podczas wykonywania prac firma cmT wykazała się sprawnością organizacyjną połączoną z utrzymaniem wysokiego poziomu świadczonych usług. Wszystkie powierzone firmie cmT czynności zostały wykonane terminowo i zgodnie z zasadami obowiązujących aktów prawnych, przepisów, norm technicznych oraz zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Zamawiającego.

Polecamy firmę cmT jako solidnego i rzetelnego Partnera przy realizacji zadań inwestycyjnych.

Marcin Stokowiec
Apsys Polska spółka akcyjna

Z przyjemnością potwierdzamy, że firma cmT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chmielnej 132/134, 00-805 Warszawa na zlecenie Spektrum Tower Sp. z o.o. zarządzała projektami realizacji aranżacji powierzchni najmu w budynku Spektrum Tower zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Twardej 18 w okresie od 05.2015 do 05.2018.

Na przestrzeni 3 lat w budynku zrealizowano 56 aranżacji powierzchni biurowych dla najemców prowadzących działalność w zakresie różnych branż oraz o różnej wielkości powierzchni biur. Najemcy posiadali różne wymagania natury estetycznej jak i technicznej co wymagało elastyczności i indywidualnego podejścia zarządzającego projektem do każdej z aranżacji. Firma cmT zaangażowana była w 53 projekty. W ramach tych 52 projektów były realizowane aranżacje o powierzchni od 55 m2 do powierzchni pow. 1000 m2 o różnym standardzie wykończenia.

W ramach zarządzania projektem zlecone zostały firmie cmT następujące prace:

 • Przygotowanie przetargów i rozliczenia finansowe Wykonawców
 • Zapewnienie zespołu w składzie: kierownik projektu, koordynatorzy robót, administrator projektu
 • Koordynacja prac budowlanych
 • Nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi
 • Zamknięcie projektów, rozliczenie końcowe inwestycji

Dzięki osobistemu zaangażowaniu pracowników firmy cmT Sp. z o.o., prace aranżacyjne w budynku Spektrum Tower były realizowane w wyznaczonym przez nas czasie jak i nie przekraczały limitów wydatków przeznaczonych na ich realizacje.

Firma cmT zrealizowała powierzone prace profesjonalnie, terminowo i starannie, wykazując się rzetelnością, dyspozycyjnością i elastycznością.

Firma WX Management Services Sp. z o.o. bez wahania poleca firmę cmT Sp. z o.o. jako solidnego partnera przy zadaniach inwestycyjnych tej wielkości.

Bartosz Bzoma
WX Management Services Sp. z o.o

Firma cmT wywiązała się profesjonalnie ze swojego zadania związanego z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu, realizując zadanie „ Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego”.

Pragniemy nadmienić, że podczas wykonywania prac mimo ich skomplikowanego i bogatego zakresy, firma cmT wykazała się wysoką sprawnością organizacyjną, połączoną z utrzymaniem bardzo wysokiego poziomu świadczonych usług. Nieustanny nadzór nad jakością wykonywanych prac, bezpieczeństwem, estetyką wskazują na profesjonalizm firmy. Firma cmT zrealizowała powierzone prace profesjonalnie, terminowo i starannie, wykazując się rzetelnością, dyspozycyjnością i elastycznością.

Wszystkie powierzone firmie cmT czynności zostały wykonane terminowo i zgodnie z zasadami obowiązujących aktów prawnych, przepisów i norm technicznych, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną oraz obowiązującymi w firmie SYNTHOS DWORY 7 Synthos Dwory 7 sp. z o.o. wewnętrznymi procedurami i standardami robót.

Firma Synthos Dwory 7 sp. z o.o. Sp.j. poleca firmę cmT Sp. z o.o. jako solidnego partnera przy realizacji zadań inwestycyjnych.

Marek Rościszewski
Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp.j.